Kushtet e Përdorimit

Faqja e internetit ExoSpecial.com është një vepër me të drejtë autori që i përket ExoSpecial. Disa veçori të Faqes mund t'i nënshtrohen udhëzimeve, kushteve ose rregullave shtesë, të cilat do të postohen në sajt në lidhje me karakteristika të tilla.

Këto Kushte Përdorimi përshkruan termat dhe kushtet ligjërisht të detyrueshme që mbikëqyrin përdorimin tuaj të faqes. DUKE QASUR NË FAQ, JU JENI NË Pajtueshmëri ME KËTO KUSHTE dhe ju tregoni se keni autoritetin dhe kapacitetin për të hyrë në këto Kushte. TI DUHET TË JESH TË SËPUNËT 18 VJEÇ PËR QË TË AKTUAR NË FAQ. NËSE NUK PAJTOHET ME NJË PREJ KËTO KUSHTE, MOS PËRDORNI FAQIN.

Qasja në sit

Në varësi të këtyre Kushteve. ExoSpecial ju jep një licencë të patransferueshme, joekskluzive, të revokueshme, të kufizuar për të hyrë në Faqe vetëm për përdorimin tuaj personal, jokomercial dhe ndalon rreptësisht çdo formë të grumbullimit të të dhënave.

Kufizime të caktuara. Të drejtat e miratuara për ju në këto Kushte i nënshtrohen kufizimeve të mëposhtme: (a) ju nuk do të shisni, merrni me qira, jepni me qira, transferoni, caktoni, shpërndani, strehoni ose shfrytëzoni ndryshe në mënyrë komerciale Faqen; (b) nuk do të ndryshoni, bëni punë derivative të, çmontoni, ripërpiloni ose rindërtoni asnjë pjesë të Faqes; (c) nuk do të hyni në Faqe për të ndërtuar një faqe interneti të ngjashme ose konkurruese; dhe (d) përveç siç shprehet shprehimisht këtu, asnjë pjesë e Faqes nuk mund të kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, ripublikohet, shkarkohet, shfaqet, postohet ose transmetohet në çfarëdo forme ose me çfarëdo mjeti, përveçse kur tregohet ndryshe, çdo publikim, përditësim ose shtesa të tjera në funksionalitetin e Faqes do t'i nënshtrohen këtyre Kushteve. Të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronësisë në Faqe duhet të ruhen në të gjitha kopjet e saj.

Kompania rezervon të drejtën të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë Faqen me ose pa njoftim për ju. Ju keni miratuar që Kompania nuk do të jetë përgjegjëse ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë ndryshim, ndërprerje ose përfundim të sajtit ose ndonjë pjese.

Asnjë mbështetje ose mirëmbajtje. Ju pranoni që Kompania nuk do të ketë asnjë detyrim t'ju ofrojë ndonjë mbështetje në lidhje me Faqen.

Duke përjashtuar çdo përmbajtje të përdoruesit që mund të ofroni, ju jeni të vetëdijshëm se të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare dhe sekretet tregtare, në sit dhe përmbajtjen e tij janë në pronësi të furnizuesve të Kompanisë ose Kompanisë. Vini re se këto Kushte dhe qasja në sit nuk ju japin asnjë të drejtë, titull ose interes ose për ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale, përveç të drejtave të kufizuara të aksesit të shprehura në këtë Marrëveshje. Kompania dhe furnitorët e saj rezervojnë të gjitha të drejtat që nuk jepen në këto Kushte.

Lidhje dhe reklama të palëve të treta; Përdorues të tjerë

Lidhje dhe reklama të palëve të treta. Faqja mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit dhe shërbimet e palëve të treta, dhe/ose të shfaqë reklama për palët e treta. Lidhje dhe reklama të tilla të palëve të treta nuk janë nën kontrollin e Kompanisë dhe Kompania nuk është përgjegjëse për lidhjet dhe reklamat e palëve të treta. Kompania ofron qasje në këto lidhje dhe reklama të palëve të treta vetëm si një lehtësi për ju dhe nuk shqyrton, miraton, monitoron, miraton, garanton ose bën ndonjë përfaqësim në lidhje me lidhjet dhe reklamat e palëve të treta. Ju përdorni të gjitha lidhjet dhe reklamat e palëve të treta me rrezikun tuaj dhe duhet të aplikoni një nivel të përshtatshëm kujdesi dhe maturie për ta bërë këtë. Kur klikoni në ndonjë nga lidhjet dhe reklamat e palëve të treta, zbatohen kushtet dhe politikat e aplikueshme të palës së tretë, duke përfshirë privatësinë dhe praktikat e mbledhjes së të dhënave të palës së tretë.

Përdorues të tjerë. Çdo përdorues i faqes është vetëm përgjegjës për çdo dhe të gjithë përmbajtjen e tij të përdoruesit. Për shkak se ne nuk kontrollojmë përmbajtjen e përdoruesit, ju e pranoni dhe pranoni se ne nuk jemi përgjegjës për asnjë përmbajtje të përdoruesit, qoftë nga ju ose nga të tjerët. Ju pranoni që Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar si rezultat i ndonjë ndërveprimesh të tilla.

Me këtë ju lironi dhe shkarkoni përgjithmonë Kompaninë dhe oficerët, punonjësit, agjentët, pasardhësit dhe caktuesit tanë, dhe si rrjedhim hiqni dorë dhe hiqni dorë nga çdo mosmarrëveshje e shkuar, e tashme dhe e ardhshme, pretendimi, polemika, kërkesa, e drejta, detyrimi, përgjegjësia, veprimi dhe shkaku i veprimit të çdo lloji dhe natyre, që ka lindur ose lind drejtpërdrejt ose tërthorazi nga, ose që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me faqen. Nëse jeni banor i Kalifornisë, në këtë mënyrë ju hiqni dorë nga seksioni 1542 i kodit civil të Kalifornisë në lidhje me sa më sipër, i cili thotë: "një lirim i përgjithshëm nuk shtrihet për pretendimet të cilat kreditori nuk i di ose dyshon se ekzistojnë në favor të tij ose të saj në koha e ekzekutimit të lirimit, e cila nëse dihet prej tij duhet të ketë ndikuar materialisht në marrëveshjen e tij me debitorin”.

Cookies dhe Web Beacons. Si çdo uebsajt tjetër, ExoSpecial përdor 'cookies'. Këto cookie përdoren për të ruajtur informacione duke përfshirë preferencat e vizitorëve dhe faqet në faqen e internetit që vizitori ka aksesuar ose vizituar. Informacioni përdoret për të optimizuar përvojën e përdoruesve duke personalizuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit bazuar në llojin e shfletuesit të vizitorëve dhe/ose informacione të tjera.

Shfajësimet

Faqja ofrohet mbi bazën "siç është" dhe "siç disponohet", dhe kompania dhe furnitorët tanë mohojnë shprehimisht të gjitha garancitë dhe kushtet e çdo lloji, qofshin ato të shprehura, të nënkuptuara ose ligjore, duke përfshirë të gjitha garancitë ose kushtet e tregtueshmërisë , përshtatshmëria për një qëllim të caktuar, titull, kënaqësi e qetë, saktësi ose mosshkelje. Ne dhe furnitorët tanë nuk garantojmë që faqja do të plotësojë kërkesat tuaja, do të jetë e disponueshme në baza të pandërprera, në kohë, të sigurta ose pa gabime, ose do të jetë e saktë, e besueshme, pa viruse ose kode të tjera të dëmshme, e plotë, ligjore , ose i sigurt. Nëse ligji në fuqi kërkon ndonjë garanci në lidhje me sitin, të gjitha këto garanci janë të kufizuara në kohëzgjatje në nëntëdhjetë (90) ditë nga data e përdorimit të parë.

Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin e garancive të nënkuptuara, kështu që përjashtimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju. Disa juridiksione nuk lejojnë kufizime për sa kohë zgjat një garanci e nënkuptuar, kështu që kufizimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në masën maksimale të lejuar nga ligji, në asnjë rast kompania ose furnitorët tanë nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo fitim të humbur, të dhëna të humbura, kosto të prokurimit të produkteve zëvendësuese, ose ndonjë indirekt, pasojë, shembullor, rastësor, dëme të veçanta ose ndëshkuese që rrjedhin ose kanë të bëjnë me këto kushte ose përdorimin tuaj, ose paaftësinë për të përdorur faqen, edhe nëse kompania është këshilluar për mundësinë e këtyre dëmeve. Qasja dhe përdorimi i sajtit është në diskrecionin dhe rrezikun tuaj, dhe ju do të jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim të pajisjes ose sistemit tuaj kompjuterik, ose humbje të të dhënave që rrjedhin prej tyre.

Në masën maksimale të lejuar nga ligji, pavarësisht çdo gjëje të kundërt që përmbahet këtu, përgjegjësia jonë ndaj jush për çdo dëm që rrjedh ose lidhet me këtë marrëveshje, do të kufizohet në çdo kohë në një maksimum prej pesëdhjetë dollarësh amerikanë (50 dollarë amerikanë). Ekzistenca e më shumë se një pretendimi nuk do ta zgjerojë këtë kufi. Ju pranoni që furnitorët tanë nuk do të kenë asnjë përgjegjësi të asnjë lloji që rrjedh ose lidhet me këtë marrëveshje.

Disa juridiksione nuk lejojnë kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për dëme të rastësishme ose pasuese, kështu që kufizimi ose përjashtimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju.

Afati dhe Përfundimi. Në varësi të këtij seksioni, këto Kushte do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë gjatë përdorimit të sajtit. Ne mund të pezullojmë ose ndërpresim të drejtat tuaja për të përdorur Faqen në çdo kohë për çfarëdo arsye sipas gjykimit tonë, duke përfshirë çdo përdorim të Faqes në kundërshtim me këto Kushte. Pas përfundimit të të drejtave tuaja sipas këtyre Kushteve, Llogaria juaj dhe e drejta për të hyrë dhe përdorur faqen do të përfundojë menjëherë. Ju e kuptoni se çdo mbyllje e llogarisë suaj mund të përfshijë fshirjen e përmbajtjes së përdoruesit të lidhur me llogarinë tuaj nga bazat tona të të dhënave të drejtpërdrejta. Kompania nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë përfundim të të drejtave tuaja sipas këtyre Kushteve.

Politika e të Drejtave të Autorit

Kompania respekton pronësinë intelektuale të të tjerëve dhe kërkon që përdoruesit e faqes sonë të bëjnë të njëjtën gjë. Në lidhje me faqen tonë, ne kemi miratuar dhe zbatuar një politikë që respekton ligjin për të drejtat e autorit që parashikon heqjen e çdo materiali shkelës dhe përfundimin e përdoruesve të faqes sonë në internet, të cilët janë shkelës të përsëritur të të drejtave të pronësisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat e autorit. Nëse besoni se një nga përdoruesit tanë, nëpërmjet përdorimit të faqes sonë, shkel në mënyrë të paligjshme të drejtat e autorit në një vepër dhe dëshironi të hiqet materiali i supozuar për shkeljen, informacioni i mëposhtëm në formën e një njoftimi me shkrim (në përputhje me deri në 17 USC § 512 (c)) duhet të sigurohet:

  • nënshkrimin tuaj fizik ose elektronik;
  • identifikimin e veprës(ve) me të drejtë autori që ju pretendoni se janë shkelur;
  • identifikimin e materialit në shërbimet tona që ju pretendoni se shkelin dhe që ju kërkoni nga ne ta heqim;
  • informacion të mjaftueshëm për të na lejuar të gjejmë një material të tillë;
  • adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike;
  • një deklaratë që ju besoni në mirëbesim se përdorimi i materialit të kundërshtueshëm nuk është i autorizuar; dhe
  • një deklaratë që informacioni në njoftim është i saktë dhe nën dënimin e dëshmisë së rreme, se ju jeni ose pronari i të drejtës së autorit që supozohet se është shkelur ose se jeni i autorizuar të veproni në emër të zotëruesit të së drejtës së autorit.

Ju lutemi vini re se, në përputhje me 17 USC § 512(f), çdo keqinterpretim i faktit material në një njoftim me shkrim i nënshtron automatikisht palës ankuese përgjegjësisë për çdo dëmtim, kosto dhe tarifë avokati të shkaktuara nga ne në lidhje me njoftimin me shkrim dhe pretendimin e shkelje të së drejtës së autorit.

i përgjithshëm

Këto Kushte i nënshtrohen rishikimeve të herëpashershme dhe nëse bëjmë ndonjë ndryshim thelbësor, ne mund t'ju njoftojmë duke ju dërguar një e-mail në adresën e fundit të postës elektronike që na keni dhënë dhe/ose duke postuar në mënyrë të dukshme njoftimin e ndryshimeve në faqen tonë. Faqe. Ju jeni përgjegjës për të na dhënë adresën tuaj më aktuale të e-mail. Në rast se adresa e fundit e postës elektronike që na keni dhënë nuk është e vlefshme, dërgimi ynë i postës elektronike që përmban një njoftim të tillë do të përbëjë gjithsesi njoftim efektiv për ndryshimet e përshkruara në njoftim. Çdo ndryshim në këto Kushte do të hyjë në fuqi në fillimin e tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas dërgimit tonë të një njoftimi me email për ju ose tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas postimit tonë të njoftimit të ndryshimeve në faqen tonë. Këto ndryshime do të hyjnë në fuqi menjëherë për përdoruesit e rinj të faqes sonë. Vazhdimi i përdorimit të faqes sonë pas njoftimit për ndryshime të tilla do të tregojë pranimin tuaj për këto ndryshime dhe pranimin për t'u lidhur me termat dhe kushtet e këtyre ndryshimeve.

Zgjidhjen e kontesteve

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Marrëveshje të Arbitrazhit. Është pjesë e kontratës suaj me Kompaninë dhe ndikon në të drejtat tuaja. Ai përmban procedura për ARBITRAZIM TË DETYRUAR TË DETYRUAR DHE HEQJE TË VEPRIMIT TË KLASËS.

Zbatueshmëria e Marrëveshjes së Arbitrazhit. Të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet në lidhje me Kushtet ose përdorimin e ndonjë produkti ose shërbimi të ofruar nga Kompania që nuk mund të zgjidhen në mënyrë joformale ose në gjykatë për pretendime të vogla do të zgjidhen nga arbitrazhi detyrues mbi baza individuale sipas kushteve të kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, të gjitha procedurat e arbitrazhit do të zhvillohen në gjuhën angleze. Kjo Marrëveshje e Arbitrazhit zbatohet për ju dhe Kompaninë, dhe për çdo filial, filial, agjent, punonjës, paraardhës në interes, pasardhës dhe caktues, si dhe për të gjithë përdoruesit ose përfituesit e autorizuar ose të paautorizuar të shërbimeve ose mallrave të ofruara sipas Kushteve.

Kërkesa për njoftim dhe zgjidhja joformale e mosmarrëveshjeve. Përpara se secila palë të mund të kërkojë arbitrazh, pala duhet së pari t'i dërgojë palës tjetër një Njoftim me shkrim të Mosmarrëveshjes që përshkruan natyrën dhe bazën e kërkesës ose mosmarrëveshjes dhe lehtësimin e kërkuar. Duhet t'i dërgohet një njoftim kompanisë legal@exospecial.com. Pas marrjes së Njoftimit, ju dhe Kompania mund të përpiqeni të zgjidhni kërkesën ose mosmarrëveshjen në mënyrë joformale. Nëse ju dhe Kompania nuk e zgjidhni kërkesën ose mosmarrëveshjen brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së Njoftimit, secila palë mund të fillojë një procedurë arbitrazhi. Shuma e çdo oferte shlyerjeje të bërë nga cilado palë nuk mund t'i zbulohet arbitrit derisa arbitri të ketë përcaktuar shumën e vendimit për të cilin secila palë ka të drejtë.

Rregullat e arbitrazhit. Arbitrazhi do të inicohet nëpërmjet Shoqatës Amerikane të Arbitrazhit, një ofrues i krijuar alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që ofron arbitrazh siç parashikohet në këtë seksion. Nëse AAA nuk është e disponueshme për arbitrazh, palët do të bien dakord të zgjedhin një ofrues alternativ ADR. Rregullat e Ofruesit ADR do të rregullojnë të gjitha aspektet e arbitrazhit me përjashtim të masës kur këto rregulla janë në kundërshtim me Kushtet. Rregullat e Arbitrazhit të Konsumatorit AAA që rregullojnë arbitrazhin janë në dispozicion në internet në ADR.org ose duke telefonuar AAA në 1-800-778-7879. Arbitrazhi do të drejtohet nga një arbitr i vetëm neutral. Çdo pretendim ose mosmarrëveshje ku shuma totale e çmimit të kërkuar është më pak se dhjetë mijë dollarë amerikanë (10,000.00 dollarë amerikanë) mund të zgjidhet nëpërmjet arbitrazhit detyrues jo të bazuar në paraqitje, sipas opsionit të palës që kërkon lehtësim. Për pretendimet ose mosmarrëveshjet ku shuma totale e çmimit të kërkuar është dhjetë mijë dollarë amerikanë (10,000.00 USD) ose më shumë, e drejta për një seancë dëgjimore do të përcaktohet nga Rregullat e Arbitrazhit. Çdo seancë dëgjimore do të mbahet në një vend brenda 100 milje nga vendbanimi juaj, përveç nëse banoni jashtë Shteteve të Bashkuara dhe nëse palët nuk bien dakord ndryshe. Nëse banoni jashtë SHBA-së, arbitri do t'u japë palëve njoftim të arsyeshëm për datën, kohën dhe vendin e çdo seance dëgjimore. Çdo gjykim mbi vendimin e dhënë nga arbitri mund të futet në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent. Nëse arbitri ju jep një vendim që është më i madh se oferta e fundit e shlyerjes që Kompania ju ka bërë përpara fillimit të arbitrazhit, Kompania do t'ju paguajë më të madhen e vendimit ose 2,500.00 dollarë. Secila palë do të përballojë kostot dhe disbursimet e veta që rrjedhin nga arbitrazhi dhe do të paguajë një pjesë të barabartë të tarifave dhe kostove të Ofruesit ADR.

Rregulla Shtesë për Arbitrazhin e Pabazuar në Paraqitje. Nëse zgjidhet arbitrazhi jo i bazuar në paraqitje, arbitrazhi do të kryhet me telefon, online dhe/ose bazuar vetëm në parashtresa me shkrim; mënyra specifike do të zgjidhet nga pala që inicon arbitrazhin. Arbitrazhi nuk do të përfshijë ndonjë paraqitje personale nga palët ose dëshmitarët, përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe.

Kufijtë kohorë. Nëse ju ose Kompania ndjek arbitrazhin, veprimi i arbitrazhit duhet të fillojë dhe/ose të kërkohet brenda statutit të kufizimeve dhe brenda çdo afati të vendosur sipas Rregullave të AAA për pretendimin përkatës.

Autoriteti i Arbitrit. Nëse arbitrazhi fillon, arbitri do të vendosë të drejtat dhe detyrimet e juve dhe të kompanisë, dhe mosmarrëveshja nuk do të konsolidohet me ndonjë çështje tjetër ose nuk do të bashkohet me ndonjë çështje ose palë të tjera. Arbitri do të ketë autoritetin për të miratuar mocionet për të gjitha ose një pjesë të çdo pretendimi. Arbitri do të ketë autoritetin për të dhënë dëmshpërblim monetar dhe për të dhënë çdo mjet juridik ose lehtësim jomonetar në dispozicion të një individi sipas ligjit në fuqi, Rregullave të AAA-së dhe Kushteve. Arbitri do të lëshojë një vendim me shkrim dhe deklaratë vendimi që përshkruan gjetjet dhe konkluzionet thelbësore në të cilat bazohet vendimi. Arbitri ka të njëjtin autoritet për të dhënë lirim në baza individuale që do të kishte një gjyqtar në një gjykatë. Vendimi i arbitrit është përfundimtar dhe detyrues për ju dhe kompaninë.

Heqja dorë nga gjyqi i jurisë. PALËT HEQEN NGA TË DREJTAT E TYRE KUSHTETUESE DHE STATUTORIKE PËR TË SHKUAR NË GJYKATË DHE TË KANË GJYKIM PARA GJYQTARIT OSE JURISË, në vend të kësaj zgjedhin që të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet të zgjidhen me arbitrazh sipas kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit. Procedurat e arbitrazhit janë zakonisht më të kufizuara, më efikase dhe më pak të kushtueshme sesa rregullat e zbatueshme në një gjykatë dhe janë subjekt i një shqyrtimi shumë të kufizuar nga një gjykatë. Në rast se duhet të lindë ndonjë çështje gjyqësore midis jush dhe Kompanisë në çdo gjykatë shtetërore ose federale në një padi për të liruar ose zbatuar një vendim arbitrazhi ose ndryshe, JU DHE KOMPANIA HEQET TË TË GJITHA TË DREJTAT PËR NJË GJYKIM JURI, në vend të kësaj zgjidhni që mosmarrëveshja të zgjidhet nga një gjyqtar.

Heqja dorë nga veprimet klasore ose të konsoliduara. Të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet brenda objektit të kësaj marrëveshjeje arbitrazhi duhet të arbitrohen ose të zgjidhen në baza individuale dhe jo në baza klasore, dhe pretendimet e më shumë se një klienti ose përdoruesi nuk mund të arbitrohen ose të diskutohen bashkërisht ose të konsolidohen me ato të ndonjë klienti tjetër. ose përdorues.

Konfidencialiteti. Të gjitha aspektet e procedurës së arbitrazhit do të jenë rreptësisht konfidenciale. Palët bien dakord të ruajnë konfidencialitetin përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj. Ky paragraf nuk do të pengojë një palë që të paraqesë në gjykatë çdo informacion të nevojshëm për të zbatuar këtë Marrëveshje, për të zbatuar një vendim arbitrazhi ose për të kërkuar një vendim gjyqësor ose të drejtë.

Ndjeshmëria. Nëse ndonjë pjesë ose pjesë e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit, sipas ligjit, konstatohet se janë të pavlefshme ose të pazbatueshme nga një gjykatë e juridiksionit kompetent, atëherë kjo pjesë ose pjesë specifike nuk do të kenë fuqi dhe efekt dhe do të shkëputen dhe pjesa e mbetur e Marrëveshjes do të vazhdojnë me fuqi dhe efekt të plotë.

E drejta për të hequr dorë. Çdo ose të gjitha të drejtat dhe kufizimet e përcaktuara në këtë Marrëveshje të Arbitrazhit mund të hiqen nga pala kundër së cilës pretendohet kërkesa. Një heqje dorë e tillë nuk do të heqë dorë ose ndikojë në asnjë pjesë tjetër të kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit.

Mbijetesa e Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje e Arbitrazhit do t'i mbijetojë përfundimit të marrëdhënies suaj me Kompaninë.

Gjykata për Kërkesa të Vogla. Megjithatë, sa më sipër, ju ose Kompania mund të bëni një padi individuale në gjykatën e kërkesave të vogla.

Ndihma e drejtë emergjente. Sido që të jetë sa më sipër, secila palë mund të kërkojë ndihmë urgjente të barabartë përpara një gjykate shtetërore ose federale në mënyrë që të ruajë status quo-në në pritje të arbitrazhit. Kërkesa për masa të përkohshme nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ndonjë të drejtë ose detyrim tjetër sipas kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit.

Pretendimet që nuk i nënshtrohen arbitrazhit. Pavarësisht nga sa më sipër, pretendimet për shpifje, shkelje të Ligjit për Mashtrimin dhe Abuzimin Kompjuterik dhe shkeljen ose përvetësimin e patentës, të drejtës së autorit, markës tregtare ose sekreteve tregtare të palës tjetër nuk do t'i nënshtrohen kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit. Në çdo rrethanë kur Marrëveshja e mësipërme e Arbitrazhit i lejon palët të kundërshtojnë në gjykatë, palët bien dakord që t'i nënshtrohen juridiksionit personal të gjykatave të vendosura brenda shtetit të Luizianës, për qëllime të tilla.

Faqja mund t'i nënshtrohet ligjeve të SHBA-së për kontrollin e eksporteve dhe mund t'i nënshtrohet rregulloreve të eksportit ose importit në vende të tjera. Ju pranoni të mos eksportoni, rieksportoni ose transferoni, drejtpërdrejt ose tërthorazi, çdo të dhënë teknike të SHBA-së të marrë nga Kompania, ose ndonjë produkt që përdor të dhëna të tilla, në kundërshtim me ligjet ose rregulloret e Shteteve të Bashkuara për eksportin.

Nëse jeni banor i Kalifornisë, mund t'i raportoni ankesat Njësisë së Ndihmës për Ankesat e Divizionit të Produkteve të Konsumatorit të Departamentit të Çështjeve të Konsumatorit në Kaliforni duke i kontaktuar me shkrim në 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Komunikimet elektronike. Komunikimet midis jush dhe Kompanisë përdorin mjete elektronike, pavarësisht nëse përdorni Faqen ose na dërgoni email, ose nëse Kompania poston njoftime në sit ose komunikon me ju nëpërmjet emailit. Për qëllime kontraktuale, ju (a) pranoni të merrni komunikime nga Kompania në formë elektronike; dhe (b) bini dakord që të gjitha termat dhe kushtet, marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që Kompania ju ofron në mënyrë elektronike plotësojnë çdo detyrim ligjor që do të përmbushnin këto komunikime nëse do të ishin në formë të shkruar.

Kushtet e plota. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin e Faqes. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të funksionojë si heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. Titujt e seksioneve në këto Kushte janë vetëm për lehtësi dhe nuk kanë efekt ligjor ose kontraktual. Fjala "përfshirë" do të thotë "përfshirë pa kufizim". Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera të këtyre Kushteve do të jenë të pacënuara dhe dispozita e pavlefshme ose e pazbatueshme do të konsiderohet e modifikuar në mënyrë që të jetë e vlefshme dhe e zbatueshme në masën maksimale të lejuar me ligj. Marrëdhënia juaj me Kompaninë është ajo e një kontraktori të pavarur dhe asnjëra palë nuk është agjent ose partner i tjetrës. Këto Kushte, dhe të drejtat dhe detyrimet tuaja këtu, nuk mund të caktohen, nënkontraktohen, delegohen ose transferohen ndryshe nga ju pa pëlqimin paraprak me shkrim të Kompanisë dhe çdo përpjekje për caktim, nënkontratë, delegim ose transferim në kundërshtim me sa më sipër do të jetë e pavlefshme dhe i pavlefshëm. Kompania mund t'i caktojë lirisht këto Kushte. Termat dhe kushtet e përcaktuara në këto Kushte do të jenë të detyrueshme për të caktuarit.

Informacioni i markës tregtare. Të gjitha markat tregtare, logot dhe shenjat e shërbimit të shfaqura në sit janë pronë e jonë ose pronë e palëve të treta. Ju nuk lejoheni t'i përdorni këto Marka pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim ose pëlqimin e një pale të tretë që mund të zotërojë Markat.

Të dhënat e kontaktit

Për çdo pyetje në lidhje me këtë politikë, ju lutemi kontaktoni legal@exospecial.com ne cdo kohe.